Genel Yatırım Teşvik Belgesi

E-TUYS

ELEKTRONİK TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE SİSTEMİ

*E-TUYS; Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sisteminin kısa adıdır. 02.07.2018 tarihi itibariyle Yatırım Teşvik uygulamalarına ilişkin başvurular elektronik ortamda yapılır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yine elektronik ortamda sonuçlandırılır. Bu sayede tüm işlemler güvenli, hızlı ve etkin biçimde yürütülür.

 

*Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen E-TUYS sistemi kullanıma açıldı. 02.07.2018 tarihi itibariyle yatırım teşvik uygulamaları ile ilgili işlemler E-TUYS sistemi üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle söz konusu tarih itibariyle tüm yatırım teşvik işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi gerekmektedir. Nitelikli elektronik imza ile birlikte yetkilendirilen kişi ya da kuruluşlar yatırımcılar adına E-TUYS üzerinden sisteme girişleri yapılacaktır.

Bu tarihten önce Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımcıların E-TUYS sistemi üzerinden işlem yapmalarına gerek yoktur. Eski usul üzerinden işlemlerini yürütmeye devam edeceklerdir.

 

*E-TUYS kapsamında yatırımcıların başvurularını ve diğer tüm işlemleri yetkilendirilen kişi ya da kuruluşlar yürütebilecektir. Bu kişi ya da kuruluşların E-TUYS işlemlerini yapabilmeleri için 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımların Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği” adlı Tebliğ’de belirtilen usuller çerçevesince yetkilendirilmesi gerekmektedir.

 Yetkilendirme için gerekli evraklar şu şekildedir;

1-Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.

2-Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.

3-Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).

4- Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

*E-TUYS: Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi ile Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı, teşvik belgesi revize işlemleri, makine ve teçhizat listesi değişikliği işlemleri, süre uzatımı, satış ve ihraç izinleri, devir, kiralama, finansal kiralama gibi tüm işlemler sistem üzerinden yürütülmektedir. E-TUYS üzerinden yapılacak tüm işlemlerin sürekli olarak güncellenmesi ve düzenli kontrol edilmesi gerekir.

 

*Yatırımcıların Yatırım Teşvik Belgesi için Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi (E-TUYS) üzerindeki tüm işlemlerin yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşlar aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Yetkilendirme ile işlemler daha hızlı ve daha güvenli biçimde yürütülebilmektedir. 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Tebliğ kapsamında yetkilendirilme yapılmasının ardından yetkilendirilmiş kişi ya da yetkilendirilmiş kuruluşlar veya akredite kişi ya da akredite kuruluşlar sizin adınıza tüm teşvik işlemlerini yürütebilecektir.

 

*E-TUYS: Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sisteminin dayandığı yasal mevzuat;

a- 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

b- 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

c- 2018/2 Sayılı Tebliğ: 10/06/2018 tarihli ve 30447 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2012/1 sayılı Tebliğ)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)

d- 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

 

 

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır. Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

  • I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL
  • III. IV. V. Ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Destekleri

KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)

 

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ   SAĞLANAN  DESTEKLER UNSURLARI

Destek Unsurları 1. BÖLGE 2. BÖLGE  3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE
KDV İstisnası    %18 VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti   %2 VAR VAR VAR VAR VAR VAR
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Damga Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR

 

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar